Poruchy osobnosti medzi nami

Poruchy osobnosti možno charakterizovať ako závažné a dlhotrvajúce zmeny  v psychike, emotivite  a správaní osobnosti. Poruchy osobnosti sa nachádzajú u oboch pohlaví s rovnakým výskytom. Jednotlivé typy porúch sú však zastúpené rozdielne u mužov a žien.

Príčiny porúch osobnosti:

Okrem genetických faktorov, môže hrať rolu aj hormonálna nerovnováha (dominancia testosterónu zvýrazňuje impulzívne chovanie, dominancia estrogénu zas flegmatické, až ľahostajné správanie).
Vývoj mozgu u dieťaťa, ktoré neskôr môže trpieť poruchou osobnosti, môžu ovplyvniť záťažové faktory na jeho matku počas tehotenstva a to stresový faktor, alebo vírusové ochorenia v tehotenstve. Ďalej môžu rolu zohrávať aj drobné mozgové poranenia plodu počas pôrodu.
V psychosociálnej rovine môže najviac ľudskú osobnosť zdegradovať sexuálne zneužívanie, týranie (fyzické, psychické) najmä v útlom detstve. Nepriaznivý vplyv majú aj faktory ako neúplná rodina, rozvod, konfliktné a emočne vypäté rodinné prostredie, príliš prísna až sadistická výchova, ale tiež naopak nadmerné rozmaznávanie dieťaťa.
Podobne za faktory vplývajúce na vznik a rozvoj  poruchy osobnosti možno pokladať i abnormálne prejavy vrstevníkov u mladších jedincov, alebo násilie vo filmoch, či v počítačových hrách.

Spoločné rysy porúch osobnosti:

Ľudovo sú ľudia s poruchami osobnosti často vnímaní ako „divní“, „zvláštni“, alebo „čudáci“. Niektoré typy porúch osobnosti sú však spoločnosťou dlhodobo neodhaliteľné.
Typickým prejavom porúch osobnosti býva, že osobnosť je vyjadrená dysharmonicky. Niektoré charakteristiky osobnosti bývajú vyjadrené nedostatočne, niektoré naopak prehnane.
Porucha osobnosti najčastejšie postihuje emotivitu (emočná nestabilita, chýbanie citov). Intelekt nebýva postihnutý. Porušené vzorce chovania sú hlboko zakorenené a nemenné. Tieto vzorce sú výrazne odlišné od bežného spôsobu myslenia, správania sa a cítenia. Problém je najmä v obmedzenej schopnosti prispôsobiť sa medziľudskej komunikácii a vzťahom.
U porúch osobnosti často dominujú isté „otázniky“ napríklad:
Prečo si inteligentný a vzdelaný človek nevie nájsť adekvátne zamestnanie?
Neschopnosť dokončiť vysokoškolské štúdium napriek vysokému intelektu. Neustále konflikty v osobnom, či pracovnom živote.
Neustále zadlžovanie sa.
Zneužívanie návykových látok: drogy, alkohol, gambling.
Sústavná protizákonná činnosť
.
Pri poruchách osobnosti netrpí len človek s poruchou osobnosti, ale aj jeho blízka rodina a okolie (kolegovia, susedia, rodinní príslušníci).
Ľudia s poruchami osobnosti netrpia bludmi, halucináciami ani psychózami. Ide o trvale pozmenený vzorec myslenia, chovania a správania.
Poruchy osobnosti často vedú k jednému alebo k viacerým nasledovným poruchám: agresivita, úzkosť, depresia, samovražedné pokusy, zneužívanie návykových látok.

Konkrétne typy porúch osobnosti:

PARANOIDNÁ porucha osobnosti
Tento typ poruchy osobnosti sa prejavuje nadmernou citlivosťou na odstrkovanie a odmietnutie, sú prítomné tendencie k trvalej závisti. Tento typ človeka odmieta odpustiť urážky, je vysoko podozrievavý,  má sklony prekrútiť a chybne vysvetľovať neutrálne, alebo priateľské poznámky druhých ako nepriateľské. Je veľmi bojovný a úporný hájiť zmysel pre osobné práva bez ohľadu na celkový kontext a práva iných. Dominuje opakovane neoprávnené podozrievanie svojho partnera z nevery, ďalej sklon k zdôrazňovaniu vlastnej osoby s pretrvávaním krívd voči svojej osobe. Trvale si vzťahuje prežívanie a reakcie okolia len na seba, konšpiračne si vysvetľuje prežité zážitky a udalosti.
SCHIZOIDNÁ porucha osobnosti
Tento typ poruchy sa u človeka prejavuje neschopnosťou nájsť potešenie vo svojich činnostiach, prevláda emočný chlad, je výrazne obmedzená schopnosť  vyjadrovať vrelé city voči iným ľuďom. Títo jedinci sú ľahostajní voči chvále aj kritike, majú malý záujem o sexuálne zážitky s inou osobou, uprednostňujú samotársky spôsob života, nadmerne sa zaoberajú fantáziami a snívaním. Ďalej majú nedostatok blízkych priateľov a iných dôverných vzťahov, zároveň však po takýchto vzťahoch ani netúžia. Nedokážu vnímať a pochopiť spoločenské normy a konvencie, ani sa im prispôsobiť.
DISOCIÁLNA porucha osobnosti
Tento typ poruchy osobnosti charakterizuje neľútostný nezáujem o city druhých, trvalá nezodpovednosť a bezohľadnosť voči spoločenským normám a pravidlám, vrátane zákonov a morálnych zásad. Ďalej je prítomná neschopnosť udržať trvalé medziľudské vzťahy, nové medziľudské vzťahy však vytvárajú bez problémov. Títo jedinci neprežívajú dostatočne pocit viny za svoje činy. Majú veľkú náchylnosť k uvoľňovaniu agresivity, či už skrytým spôsobom (nenápadne škodiť),  alebo priamym páchaním fyzického násilia. Ďalej u nich dominuje neschopnosť pociťovať vinu a poučiť sa z trestu, je prítomná tendencia k zvaľovaniu viny na iných. Tento typ človeka často ospravedlňuje a zjednodušuje svoje zvrátené správanie a chovanie.
EMOČNE NESTABILNÁ porucha osobnosti
Tento typ poruchy osobnosti má dva podtypy: impulzívny typ a hraničný typ.
 Emočne nestabilná porucha osobnosti- impulzívny typ
Tento typ človeka má sklon jednať výrazne impulzívne, bez uváženia následkov, je emočné nestály, je výrazne obmedzená schopnosť plánovať niečo dopredu, bývajú časté výbuchy zlosti vedúce k násiliu, tieto výbuchy sú časté aj po minimálnom podnete, prítomný je nedostatok vlastnej sebakontroly.
Emočne nestabilná porucha- hraničný typ
Prejavuje sa emočnou nestálosťou, narušenými predstavami o sebe samom, chronickými pocitmi prázdnoty, veľmi silnými avšak nestálymi medziľudskými vzťahmi (silné zaľúbenie, následne rýchly vášnivý rozchod) Tieto vzťahy vedú k emočným krízam, ktoré môžu viesť k samopoškodzovaniu napr. rezaním kože a žíl žiletkami, ubližovaniu samému seba, ďalej pokusmi o samovraždu. Títo jedinci nie sú schopní dlhodobo vychádzať s ostatnými ľuďmi bez významných konfliktov, rovnako však nie sú schopní žiť osamote. Samota ich ničí.
HISTRIÓNSKA porucha osobnosti
U tohto typu poruchy osobnosti dominuje upozorňovanie na seba, teatrálnosť, prehnané zveličené prejavy emócií, silne ich vedia ovplyvniť názory iných ľudí, či okolnosti. Ďalej je u nich slabá a labilná emotivita, trvalé vyhľadávanie ocenenia inými, nesmierne vysoká potreba byť stále stredobodom pozornosti. Je u nich silná potreba byť zvodnými a zvádzať okolie, je neustála snaha zaujať svojím výzorom i správaním. Ďalej je u nich prítomné nadmerné sústredenie sa a neustále zaoberanie sa fyzickou príťažlivosťou. Výrazným  prejavom u týchto jedincov je sebectvo a zameranosť najmä na seba (i keď tento typ človeka tvrdí, že mu na iných ľuďoch záleží). Prítomný je aj nedostatok sebaovládania, ľahká citová zraniteľnosť (čokoľvek ho môže citovo zraniť). Vysoká tendencia k manipulovaniu s inými ľuďmi pre dosiahnutie vlastných potrieb a cieľov.
ANANKASTICKÁ porucha osobnosti
Človek s týmto typom poruchy osobnosti sa neustále zaoberá pocitmi nadmerných pochýb o všetko a všetkých, je nesmierne opatrný voči čomukoľvek, nadmerne sa zaoberá poriadkom, presnými organizačnými pravidlami a detailmi. Je u neho vysoko výrazná požiadavka mať všetko splnené dokonale a do najmenších detailov. Táto požiadavka je však limitovaná jeho prehnanými pochybnosťami a obavami. Tento typ človeka vykazuje nesmierne puntičkárstvo, perfekcionalizmus, silne prítomná je u neho tvrdohlavosť vyžadujúca, aby sa ostatní podriadili jeho spôsobu práce, či požiadavkám. Ďalej je  významný odpor voči spôsobu práce iných, rovnako má tento typ človeka časté vtieravé myšlienky alebo podnety. Prevláda i výrazná nekompromisnosť vo svojich požiadavkách. Ďalej je u neho nadmerná potreba byť v sociálnej oblasti konvenčný, teda prísne tradične dodržiavať ustálené zvyklosti a spoločenské normy v spoločnosti a nevybočovať z nich.
ANXIÓZNA (VYHÝBAVÁ) porucha osobnosti
Pri tomto type poruchy osobnosti prežíva človek neustále napätie a obavy, sústavne podceňuje svoje schopnosti a fyzickú príťažlivosť, má veľké obavy z kritiky, či odmietnutia inými. Prevláda nechuť ku kontaktu s inými ľuďmi v dôsledku obáv z odmietnutia. Pre tieto uvedené obavy má tento typ človeka obmedzený životný štýl a obmedzené sociálne kontakty.
ZÁVISLÁ porucha osobnosti
Pri tomto type poruchy osobnosti dominuje prenášanie vlastnej zodpovednosti na iné osoby, ďalej neodôvodnené podriaďovanie vlastných potrieb iným osobám. Je prítomné vytváranie vlastnej závislosti na týchto osobách, neochota vznášať svoje požiadavky (odmieta vznášať aj svoje požiadavky  rozumné a oprávnené). Ďalej je u týchto jedincov neochota bojovať za svoje práva, ani pri ich jasnom porušovaní zo strany iných. Sú prítomné obavy z neschopnosti starať sa sám o seba, stále obavy z opustenia blízkymi osobami, neochota robiť vlastné rozhodnutia a prijať za ne zodpovednosť. Tento typ človeka sa sám seba vníma ako bezmocného, nekompetentného a neschopného rozhodovať sám za seba.
NARCISTICKÁ porucha osobnosti
Tento typ poruchy osobnosti pôsobí zdanlivo  prehnaným a vysokým sebavedomím. Vo vnútri však prežíva nesmiernu precitlivenosť na zranenia sebavedomia a intenzívne emočné reakcie na kritiku. Dominujú u neho prejavy velikášstva, silného presvedčenia vlastnej „dokonalosti“, nadmerné zaoberanie sa vlastným seba hodnotením. Je u neho výrazne prítomná neschopnosť adekvátne reagovať na vlastný neúspech, keď zlyhá, „zrúti sa mu celý svet“. Tento typ človeka preháňa akúkoľvek  negatívnu udalosť či krivdu voči sebe a jej význam. Ďalej má nesmierny nedostatok empatie voči iným ľuďom, neschopnosť dostatočne prežívať cit a lásku k druhým, je u neho prehnaný pocit vlastnej dôležitosti, jedinečnosti a nadradenosti nad ostatných. Ďalej u neho dominuje vysoká potreba stáleho vystatovania sa na obdiv, zveličovanie vlastných výkonov a jedinečnosti, sny o vlastných neobmedzených úspechoch bez realistického náhľadu. Po kritike ostatnými dominuje v jeho vnútri nesmierna zraniteľnosť sebaistoty, sklon k zlostným prejavom po kritike ostatnými. Prítomné je u tohto typu človeka psychické zneužívanie druhých osôb k svojim cieľom, potreba žiť podľa vlastného nastavenia a pravidiel, ktoré by samozrejme podľa narcistu mali byť rešpektované inými. Ďalej je prítomná potreba stáleho obdivu od ostatných ľudí, očakávanie zvláštneho privilegovaného prístupu ostatných ľudí k svojej osobe, („ja som najlepší, preto si zaslúžim to najlepšie“). Je prítomná závisť voči iným, arogantné a povýšenecké chovanie a neschopnosť pripustiť si vlastný omyl.
ZMIEŠANÁ porucha osobnosti
U tohto typu poruchy sú prítomné rysy najmenej dvoch rôznych typov poruchy osobnosti súčasne, teda dve a viac kombinovaných typov porúch osobnosti.


Je nádej na vyliečenie porúch osobnosti?

V medicíne sa poruchy osobnosti považujú za trvalé, chronické ochorenia, ktoré nemôže odstrániť žiadna medicínska liečba. Medicínska liečba- najmä psychoterapia, môže len zmierniť prejavy porúch osobností a naučiť jedinca trpiaceho poruchou osobnosti pracovať s jednotlivými rysmi poruchy osobnosti a naučiť ho s nimi fungovať vo vzťahu k sebe i k okoliu. Poruchy osobnosti sú však úplne nevyliečiteľné.

Nádej pre veriacich
Život s celoživotnou poruchou osobnosti bez možnosti vyliečenia však často sprevádza život ateistu.
Veriaci človek, ktorý verí Bohu,  je schopný trvalého uzdravenia bez akéhokoľvek poškodenia v oblasti psychiky, prežívania, či emócií s možnosťou žiť plnohodnotný, kvalitný a spokojný život.

Verím, že Vás tento článok zaujal a prajem všetkým zdravú psychiku po celý život 🙂
S pozdravom MUDr. …

Zdieľaj na
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *